PONDEROSA TRAILER PARK

SHAVER LAKE, CA

PONDEROSA TRAILER PARK

(559) 841-3410

42040 DORA BELLA RD , SHAVER LAKE, CA, 93664

Directions